Sağlık Bilimleri Yüksekokulu


 SIK SORULAN SORULARKayıt hakkı nasıl kazanılır?

Ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) mezun olacakların/olanların Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrasında ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda kayıt hakkı kazanırlar.

 

Çift anadal  yapma koşulları nelerdir?

Anadal programındaki genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.72 olan ve bulunmuş olduğu lisans programında %20 lik başarı dilimine giren öğrenciler ücretsiz olarak ikinci anadal diploma programına başlayabilir.

 

İkinci anadal diploma programına en erken ne zaman başvurulabilir, koşulları nelerdir?

Anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç beşinci yarıyılın başında başvurulabilir.

Çift anadal programına başlayabilmesi için öğrencinin ikinci anadal programına başladığı yarıyıla kadar Anadal programında aldığı tüm dersleri başarı ile tamamlamış olması gerekir.

 

Çift anadal için ikinci bir diploma verilir mi, herhangi bir koşulu var mıdır?

Çift anadal programını başarı ile bitirip iki lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilere iki lisans diploması verilir.

İkinci  anadal programını tamamlayan öğrenciye söz konusu programın diploması ancak devam ettiği anadal programından mezun olması halinde verilir.

 Yandal diploma programına en erken ne zaman başvurulabilir, koşulları nelerdir?

Yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurulabilir.

Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

Genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 olması gerekir.

 

Yandal için ikinci bir diploma verilir mi, herhangi bir koşulu var mıdır?

Yandal programını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir.

Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.

 

Bölümlerinizde dikey geçiş sınavı ile eğitim görmek mümkün mü?

2 yıllık meslek yüksekokulu ya da açıköğretim önlisans programlarından mezun olanların veya mezun olabilecek durumda olanların 4 yıllık üniversite bölümlerine geçebilmeleri amacıyla ÖSYM tarafından her yıl Temmuz ayında yapılan sınava DGS, dikey geçiş sınavı denilmektedir. 

 

Hangi önlisans bölümünden mezun olanların hangi 4 yıllık bölümleri tercih edebilecekleri DGS Kılavuzu ile yayınlanmaktadır.

 

Yatay geçiş nedir, nasıl gerçekleşir?

Üniversite öğrencilerinin kayıtlı oldukları üniversite bölümlerinden, başka üniversitelerin eşdeğer (benzer) bölümlerine geçiş işlemidir. Farklı üniversiteler arasında yapılabildiği gibi aynı üniversite içerisinde de yapılabilir. Yurt dışından, yurt içindeki bir üniversiteye, özel üniversiteden devlet üniversitesine, 2.öğretimden 1.öğretime, örgün bölümlerden açıköğretim programlarına yapılabilmektedir. YÖK tarafından belirtilen belli şartlar ve süreler içerisinde yatay geçiş yapılabilmektedir. Yatay geçiş için belirlenen temel kriterlerden biri not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olmasıdır. (Üniversiteler bu ortalamayı daha yüksek bir değer olarak belirleyebilmektedir.) Lisans ve ön lisans için Temmuz ayında, sadece ön lisans için Ocak ayında YÖK ve üniversiteler tarafından duyurular yapılmaktadır.

 

Bölümlerinizde derslere ve uygulamalara devam zorunluluğu var mı?

 Her öğrenci, devam edeceği yarıyıla ait ders, uygulama, laboratuar, proje, seminer, atölye, staj, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalara katılmak zorundadır.

Teorik derslerin en az % 70’ine, uygulama ve laboratuvarların ise en az % 80’ine devam etmeyen öğrenciler o dersin final, bütünleme sınavlarına alınmaz ve ek sınav haklarından yararlanamaz. Devamsızlıktan kalan öğrenciler final sınavları başlamadan önce öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir.

 Daha önce devam koşulu bir kere sağlanmış teorik derslerde tekrar devam koşulu aranmaz.

Öğrencilerin alacakları sağlık raporları derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. Öğrenci rapor süresince devamsız sayılır.


Öğrenci değişim olanakları ve programları var mıdır?

“Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları” kapsamında yer alan Erasmus Programı

çerçevesinde öğretim ve yerleştirme (staj) amacıyla programlar bulunmaktadır.


Yüksekokul Bölümlerinden alacağım diploma, fakülte diploması ile aynı mı?

Ülkemizde Lisans eğitimi veren yüksekokul ve fakülte diplomaları aynı özelliği içermektedir.


Başarısız olduğumda bursum kesilir mi?

Başarı bursu dışında almış olduğunuz burslarınız başarısız olsanız da 8 yarıyıl boyunca

kesilmez (disiplin suçları hariç).


Yaz Okulu olanağı var mı?

Yaz Okulu olanağı bulunmaktadır, yaz okulundan koşulları yerine getirdiğinizde en çok dört

ders alabilirsiniz.


Ara sınav (vize) ve final sınavı notları, geçme notumu ne oranda etkiler?

Ön lisans ve lisans programı uygulayan tüm fakülte ve yüksekokullarda bir dersin başarı notu

o derse ait yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun %50’si ve yarıyıl sonu sınavlarından en az

40 puan almak koşuluyla alınan notun %50’si toplanarak hesaplanır. 


Mezun olabilmem için gerekli olan GANO ne olmalı?

Öğretim programında gösterilen derslerin tümünden başarılı olmuş, öğretim programında yer

alan stajını tamamlamış, GANO’sunu 4.00 üzerinden en az 2.00 düzeyine çıkarmış

öğrencilere, önlisans veya lisans diploması ile birlikte diploma eki verilir. 


Başarı bursu veriliyor mu?

GANO su yüksek olan öğrencilerin başvuruları olduğunda, başarı sıralaması yapılarak

Mütevelli Heyet tarafından belirlenen sayıda öğrenciye başarı bursu verilmektedir. 


Kayıt dondurma olanağı var mı?

Haklı ve geçerli nedenlerle kayıt dondurmak isteyen bir öğrenci kayıt dondurmak istediği bir

yarıyıl için ara sınavların başlangıcına kadar dilekçe ile başvurabilir. Mazeretleri ilgili

yönetim kurulu kararıyla kabul edilen öğrenciler, her yarıyıl başvurmak koşulu ile ön lisans

programlarında azami iki ve lisans programlarında ise azami dört yarıyıl kaydını dondurabilir. Üst yarıyıldan ders alıp, erken mezun olabilir miyim?

Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllardaki bütün derslerini başaran ve GANO’ları en

az 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler danışmanın onayı ile bir üst yıla ait yarıyıldan bir,

GANO’ları 3.50 ve üzeri olan öğrenciler ise iki ders alabilir. ç) Öğrenci, her yarıyıl başında

akademik takvimde belirtilen tarihler içerisinde bir veya daha fazla dersten çekilebilir 


Yabancı dil öğrenimine destek veriliyor mu?

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkçe programlarda eğitim gören lisans ve önlisans

öğrencilerini yabancı dillerini geliştirmelerine teşvik ediyor. Öğrenciler, gittikleri yabancı dil

kurslarının bitiminde YDS ve YÖKDİL sınavlarına girerek en az 70 puan almış oldukları

takdirde, kursa ödedikleri ücret İGÜ tarafından karşılanıyor.Proje yaptığımızda destek olunuyor mu?

İstanbul Gelişim Üniversitesi “Benim Bir Fikrim Var” programı ile öğrencilerin hayata

geçirmek istedikleri projelere tam destek veriyor.Mezun olduğumda Üniversite destek veriyor mu?

İGÜ, mezun öğrencilerini kendi iş yerlerini kurmaya teşvik ediyor. Kendi işini kuran mezun

öğrencilerinin ofis mobilyaları üniversite tarafından karşılanıyor.Not yükseltme olanağı var mı?

GANO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, daha önce aldığı dersleri danışman onayı ile ve

dönem kredisi ve ortalamasına dâhil olmak koşuluyla tekrar alabilir. GANO hesaplanırken bu

dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir. 


Üniversitenin öğrenci kulüpleri var mı?

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile öğrencilerimizin ders dışı toplumsal, kültürel, sanatsal ve

kişisel gelişimlerine yardımcı olan, tamamı öğrencilerimizin kendi girişimleriyle kurulan kulüplerimiz,

üniversite tarafından sağlanan bütün imkanlardan eşit bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla

kurulmaktadır.


Özel öğrenci olarak başka bir üniversitede öğrenim görebilir miyim? 

 Yönerge koşulları yerine getirilerek başka bir yüksek öğrenim kurumunda özel öğrenci olarak ders alma olanağı vardır.